Одним із-поміж першорядних завдань школи є формування виховної системи, яка містила б цілісний навчально-виховний процес, що інтегрує виховання й навчання.

У класному колективі навчально-виховний процес організують:

 • класний керівник;
 • учителі-предметники.

Класний керівник — це педагог, який організує, координує та проводить позаурочну виховну роботу в закріпленому за ним класі. Тобто його основне завдання — координування всіх виховних впливів на школярів із метою розвитку особистості за допомогою залучення їх до різноманітних видів діяльності та взаємин, створення належних умов для самовираження кожної дитини, збереження неповторності й розкриття її потенційних здібностей, захисту інтересів дитинства.

Цю важливу місію педагога можна порівняти з духовним посередництвом між суспільством і дитиною в опануванні накопиченої людством культури.

Саме важливість і відповідальність місії класного керівництва вимагає від педагога щирої любові до дітей, високого фахового рівня, потреби у постійному самовдосконаленні.

Основні функції класного керівника:

 • організаторська (проведення роботи за всіма педагогічними аспектами);
 • виховна (формування особистості й колективу);
 • комунікативна (організація спілкування);
 • координаційна (погодження всіх впливів, установлення взаємодії між усіма учасниками виховного процесу);
 • коригувальна (перетворення, зміна особистості);
 • екологічна (захист дитини від несприятливих впливів оточуючого середовища);
 • адміністративна (ведення особових справ учнів та інших офіційних документів).

Таким чином, сучасний класний керівник створює умови існування дитини в загальноосвітньому закладі для її успішної життєдіяльності; сприяє різнобічному творчому розвитку особистості, духовному становленню, збагненню сенсу життя; на базі наявної (зібраної та опрацьованої) інформації щодо психофізичного розвитку своїх вихованців, соціального оточення, сімейних обставин:

 • контролює перебіг цілісного виховного процесу, процес становлення особистості кожної дитини, її моральних якостей;
 • аналізує характер різнобічних впливів на учня;
 • координує навчальну діяльність кожного вихованця й усього класного колективу, самовизначення, самовиховання й саморозвиток учнів, формування класного колективу, розвиток творчих здібностей вихованців, взаємини з іншими учасниками виховного процесу.

Робота класного керівника має бути цілеспрямованою, системною, спланованою діяльністю, що ґрунтується на базі програми виховання всього колективу школи, аналізу попередньої діяльності, позитивних і негативних тенденцій громадського життя, а також на основі особистісно-орієнтованого підходу з урахуванням актуальних завдань, що стоять перед педагогічним колективом школи, і ситуації в класному колективі.

Педагог також зважає на рівень вихованості учнів, соціальні й матеріальні умови їх життя, специфіку сімейних обставин.

Класний керівник формує мотивацію до навчання кожної дитини, вивчаючи її вікові й індивідуальні особливості для розвитку та стимулювання пізнавальних інтересів; через різноманітні форми й методи індивідуальної роботи створює сприятливі умови для розвитку світоглядної культури, навичок творчої праці, успішного входження дитини в соціум, формування демократичної культури в системі класного самоврядування.

Системно працюючи з колективом класу, педагог створює умови для гуманних взаємин між дітьми в колективі; сприяє формуванню моральних якостей і духовних орієнтирів; організує соціально ціннісні взаємини й переживання вихованців у класному співтоваристві, творчу, особистісно й суспільно значущу діяльність, систему самоврядування; створює ситуацію захищеності, емоційного комфорту, сприятливі психолого-педагогічні умови для розвитку особистості дитини, сприяє формуванню навичок самовиховання.

Водночас класний керівник дбає про позицію й місце класу в шкільному колективі, сприяючи різновіковому спілкуванню.

Для успішного розв’язання питань навчання, виховання й розвитку особистості дитини необхідні активна взаємодія всіх учасників навчально-виховного процесу, диференціація, інтеграція й координація педагогічної праці в єдиному навчальному просторі й соціокультурному середовищі.

Основні напрями в системі роботи класного керівника

 1. Вивчення учнів і колективу класу: отримання демографічних, медичних, психологічних і педагогічних даних (сім’я, соціальний і матеріальний стан, стан здоров’я, рівень розвитку,
  вихованості й навченості, індивідуальні особливості тощо).
 2. Постановка виховних завдань («перспектив»), загальних для класу або окремих груп, учнів класу.
 3. Планування виховної роботи — складання плану для роботи з учнями, учителями, батьками, що містить перелік завдань і справ щодо їх розв’язання.
 4. Організація, проведення та коригування різних видів діяльності відповідно до поставлених завдань і плану: проведення класних годин, колективних творчих справ, екскурсій, походів, вечорів, батьківських зборів тощо.
 5. Організація роботи з батьками учнів: систематичне інформування про успішність, поведінку учнів, відвідування учнів удома, педагогічна освіта батьків, залучення їх до виховної роботи.
 6. Аналіз та оцінювання результатів виховання: спостереження, опитувальники та інші методи, що дають змогу робити висновки щодо результатів і ставити нові завдання.

Взаємодія з учителями-предметниками

 • Спільне розробляння загальних педагогічних вимог і підходів до дітей у навчально-виховному процесі, зважаючи на мету школи.
 • Захист інтересів своїх вихованців.
 • Залучення вчителів до роботи з батьками.
 • Залучення учнів до системи позакласної роботи із предметів: різноманітні предметні гуртки, факультативи, випуск предметних газет, спільна організація й участь у предметних тижнях,
  тематичних вечорах та інших заходах.

Взаємодія із психологом

 • Спільно із психологом класний керівник вивчає кожного учня, процес його адаптації та інтеграції у мікро- й макросоціумі.
 • Класний керівник координує зв’язок психолога з батьками, їх консультативну, терапевтичну підтримку.
 • Разом із психологом класний керівник аналізує розвиток колективу, визначаючи пізнавальні, творчі здібності й можливості вихованців, допомагаючи дитині визначитися щодо майбутньої професії; координує обирання форм і методів організації індивідуальної й групової навчальної та позакласної діяльності як зі свого боку, так і з боку інших учасників виховного процесу.

Взаємодія із педагогами додаткової освіти

Взаємодія з ними допомагає використати все різноманіття системи додаткового навчання для розширення пізнавальних, творчих здібностей вихованців, стимулювання їх самовизначення,
саморозвитку й самовиховання, бажання розширити зону спілкування; підтримує допрофесійну підготовку учнів.

Класний керівник сприяє залученню школярів до різних творчих об’єднань за інтересами (гуртки, секції, клуби), що діють як у загальнонавчальних закладах, так і в закладах додаткового навчання дітей.

Взаємодія з педагогом-організатором

Під час організації позакласної, позашкільної роботи, канікулярних заходів класний керівник активно взаємодіє з педагогом-організатором.

Плануючи спільну діяльність, класний керівник залучає педагога-організатора до проведення заходів усередині класу, організує участь представників свого класу в загальношкільних
заходах.

За підтримки педагога-організатора класний керівник залучає до роботи із класом представників культури, спорту, громадськості.

Взаємодія із соціальним педагогом

Класний керівник за особистої участі соціального педагога організує соціально значущу діяльність учнів, зокрема заходи, спрямовані на розвиток соціальних ініціатив, реалізацію соціальних проектів.

У загальноосвітніх закладах активно поширюються різноманітні дитячі громадські об’єднання, що сприяють включенню дітей і підлітків у нові соціальні відносини, їх самореалізації, прояву й розвитку громадської й моральної позиції, соціалізації особистості.

Спільними зусиллями з педагогом-організатором інформують учнів щодо дитячих і молодіжних громадських організацій та об’єднань.

Взаємодія з бібліотекарем

Класний керівник співпрацює зі шкільним бібліотекарем, розвиваючи в учнів інтерес до читання, сприяючи формуванню культури читання, ставлення до моральних ідеалів, а також прищеплюючи етичні норми поведінки, усвідомлення власної індивідуальності завдяки опануванню творів класичної та сучасної літератури.

Взаємодія з медичними працівниками школи

У своїй роботі класний керівник постійно дбає про здоров’я своїх вихованців, використовуючи інформацію, що отримує від медичних працівників школи.

Взаємодія з батьками учнів

Цей дуже відповідальний аспект діяльності педагога щодо виховання гармонійної особистості, гідного громадянина можливо реалізувати лише спільними зусиллями школи та родини.

Як відомо, саме родина є одним із найважливіших соціальних інститутів виховання.

Робота класного керівника з батьками спрямована на:

 • співпрацю з родиною в інтересах дитини;
 • формування загальних підходів до виховання;
 • спільне вивчення особистості дитини, її психофізіологічних особливостей;
 • вироблення близьких за змістом вимог;
 • організацію допомоги в навчанні, фізичному й духовному розвитку.

Класний керівник залучає батьків до участі у виховному процесі, що, у свою чергу, сприяє створенню сприятливого клімату в родині, психологічного й емоційного комфорту дитини в школі та за її межами.

Також він координує навчання й самоосвіту дитини, вивчаючи інформацію про нахили та уподобання вихованців, матеріально-побутові умові, психологічний клімат у родині, вимоги батьків до навчання й виховання в школі та вдома, їх бачення перспектив розвитку дитини.
Класний керівник організує роботу з підвищення педагогічної та психологічної культури батьків шляхом проведення батьківських зборів і спільної діяльності.

Співпраця з учителем початкової школи

Кожен учень назавжди запам’ятає свої перші роки навчання, перші успіхи й невдачі, першу вчительку, яка терпляче, лагідно та водночас вимогливо допомагала робити перші кроки на шляху опанування шкільної програми.

Класний керівник 5-го класу може це використати для роботи із класом (наприклад, організувати шефську роботу). Учні 5-го класу із задоволенням допомагатимуть учителеві в організації свят, ранків, цікавих справ у 1-му класі. Можна також організувати спільні свята, виїзди на природу.

https://osnova.com.ua/descho-pro-osnovni-funktsi-ta-obovyazki-klasnogo-kerivnika/

Від admin

Валовенко А.Д. - директор школи

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *